The Graduate University for Advanced Studies

  1. Home
  2. Campus Life:
  3. Students List

This is the list of SOKENDAI students belong to the Department of Astronomical Science.

M1

Name Division Supervisor
Liang Yongming Division of Optical and Infrared Astronomy Kashikawa, Nobunari Tanaka, Masayuki Matsuda, Yuichi
Ito, Kei Division of Optical and Infrared Astronomy Kashikawa, Nobunari Matsuda, Yuichi Koyama, Yusei
Tsukui, Takafumi Division of Radio Astronomy Iguchi, Satoru Nagai, Hiroshi Matsuda, Yuichi
Tsuda, Shuichiro Division of Radio Astronomy Honma, Mareki Shibata, Katsunori Hada, Kazuhiro
Namiki, Shigeru Division of Optical and Infrared Astronomy Kashikawa, Nobunari Iwata, Ikuru Koyama, Yusei

M2

Name Division Supervisor
Ishikawa, Hiroyuki Division of Optical and Infrared Astronomy Usuda, Tomonori
(Japanese only)
Hayashi, Saeko
[Saeko S. Hayashi]
Kotani, Takayuki
Tanioka, Satoshi Gravitational Wave Project Office Aso, Yoichi FLAMINIO,
Raffaele
Akutsu, Tomotada
Hatta, Yoshiki Division of Solar and Plasma Astrophysics Sekii, Takashi Watanabe, Tetsuya Katsukawa, Yukio
(Japanese only)
Hosokawa, Ko Division of Optical and Infrared Astronomy Kotani, Takayuki Usuda, Tomonori
(Japanese only)
Takami, Hideki
(Japanese only)
Watanabe, Noriharu Division of Optical and Infrared Astronomy Usuda, Tomonori
(Japanese only)
Takami, Hideki
(Japanese only)
Aoki, Wako

D1

Name Division Supervisor
Ananya Sahoo Division of Optical and Infrared Astronomy Minowa, Yosuke Takatou, Naruhisa Kotani, Takayuki
Cui Yuzhu Division of Radio Astronomy Honma, Mareki Nagai, Hiroshi Hada, Kazuhiro
Zhao Yuhang Gravitational Wave Project Office Akutsu, Tomotada FLAMINIO,
Raffaele
Ando, Misaki Division of Radio Astronomy Iono, Daisuke Saito, Masao Espada, Daniel
Kambara, Nagaaki Division of Solar and Plasma Astrophysics Sekii, Takashi Watanabe, Tetsuya Kubo, Masahito
Kikuta, Satoshi Division of Optical and Infrared Astronomy Imanishi, Masatoshi Matsuda, Yuichi Komiyama, Yutaka
Matsuno, Tadafumi Division of Optical and Infrared Astronomy Aoki, Wako Komiyama, Yutaka Tsujimoto, Takuji
Yoshida, Masaki Division of Solar and Plasma Astrophysics Suematsu, Yoshinori Hara, Hirohisa Ishikawa, Ryoko
Fukagawa, Nao Division of Optical and Infrared Astronomy Aoki, Wako Iono, Daisuke Onodera, Masato

D2

Name Division Supervisor
Michiyama, Tomonari Division of Radio Astronomy Iono, Daisuke Nakanishi, Kouichiro Imanishi, Masatoshi
Yamamoto, Moegi Division of Optical and Infrared Astronomy Iwata, Ikuru Koyama, Yusei Matsuda, Yuichi
Kim, Jungha Division of Radio Astronomy Honma, Mareki Shibata, Katsunori Hirota, Tomoya

D3

Name Division Supervisor
Okutomi, Koki Gravitational Wave Project Office Aso, Yoichi FLAMINIO,
Raffaele
Takahashi, Ryutaro
Onoe, Masafusa Division of Optical and Infrared Astronomy Kashikawa, Nobunari Miyazaki, Satoshi Tanaka, Masayuki
Baba, Haruka Division of Optical and Infrared Astronomy Aoki, Wako Usuda, Tomonori
(Japanese only)
Kotani, Takayuki
Ryu, Tsuguru Division of Optical and Infrared Astronomy Hayashi, Saeko
[Saeko S. Hayashi]
Usuda, Tomonori
(Japanese only)
Mayama, Satoshi
Uchiyama, Hisakazu Division of Optical and Infrared Astronomy Kashikawa, Nobunari Matsuda, Yuichi Komiyama, Yutaka
Taniguchi, Kotomi Division of Radio Astronomy Saito, Masao Ohishi, Masatoshi Hirota, Tomoya
Kobayashi, Hiroshi Division of Theoretical Astronomy Ohsuga, Ken Tomisaka, Kohji Tanaka, Masaomi
Yang Yi Division of Optical and Infrared Astronomy Hayashi, Saeko
[Saeko S. Hayashi]
Usuda, Tomonori
(Japanese only)
Mayama, Satoshi

PageTop